Semalt - Programma üpjünçiliginiň zyýanly programmalar bilen ýokaşmagynyň öňüni nädip almaly

Internetiň, smartfonlaryň we iOS-yň, Windows we Android operasiýa ulgamlarynyň peýda bolmagy millionlarça smartfon ulanyjylaryna ýolda programmalara girmäge mümkinçilik berdi. Habarlar, sport, akymly wideo we filmler, iýmitlenmek, maşk etmek we başga näme üçin göz öňünde tutýan programmalar bar. Gynansagam, beýleki zatlar ýaly, käbir programmalar hakykatdanam zyýanly programma üpjünçiligi.

Google-yň tagallasyna garamazdan, Google Play-de göçürip almak we gurmak üçin elýeterli programmalaryň hemmesi arassa däl. Öň bellenip geçilişi ýaly, käbirlerinde zyýanly programma üpjünçiligi gizlenendir. Zyýanly programma üpjünçiligi (bu ýerde zyýanly programma üpjünçiligi diýilýär) maglumatlary ogurlamak, ulgamyňyzy bozmak we ş.m. üçin ulanylýan programma üpjünçiligine berlen tehniki termin.

“Semalt” -yň müşderi üstünligi dolandyryjysy Endrýu Dyhan ýokaşan programmalary göçürip almagyň öňüni alýar.

Geň galdyryjy täzelenmeler

Google ýakynda ulanyjylaryň göçürip alan käbir programmalary bilen baglanyşykly şikaýatlaryny paş etdi. Olar näme diýmeli boldular? Dogrusy, ulanyjylar öz ulgamlarynyň zyýanly programma üpjünçiligi “DressCode” tarapyndan aralaşmagyndan zeýrenýärler. Ol (DressCode) oýunlara we derilere ýerleşdirildi (hawa, programma çekmesine, mowzuga we diwar kagyzyna enjamyň ulanyjy interfeýsini üýtgedýän faýllar). Erbet adamlar (kiber jenaýatçylar) DressCode ulanyp, toruňyzyň ýa-da guramaňyzyň onlaýn hyzmatlaryna hüjüm etmek üçin ulandylar. Iň agyr ýagdaýlarda serwerleri, maglumat bazalaryny we beýleki zyýanly işleri ýapdylar.

Özüňizi goramak üçin näme edip bilersiňiz?

“Google Play” -e girýän mazmuna gözegçilik edip bilmeýän bolsaňyz, DressCode we derilere ýa-da oýunlara ýerleşdirilip bilinjek beýleki zyýanly programma üpjünçiliginden goramak üçin edip biljek bir zadyňyz bar. Elbetde, programmalar üçin pul tölemegi göz öňünde tutup bilersiňiz. Şeýle bolsa, barlyşyksyz howpsuzlyga ynanyp bilersiňiz.

Eger eliňizde PlayStore-da käbir mugt programmalary, derileri ýa-da oýunlary almagy saýlasaňyz, bu maslahatlar etmeli:

Maslahat 1:

Programmany göçürip alan we guran ulanyjylar tarapyndan berlen synlary we ýyldyz reýtingini barlamak zyýany ýok. Şeýle hem, dörediji belli belli gowşaklyklary düzetmek üçin düzedişler goýberip biler. Elmydama 4 ýyldyzdan ýokary baha berlen programmalary gözläň. Reýting näçe gowy bolsa, programma şonça gowy.

Maslahat 2:

Android tassyklama aýratynlygyny açyň. Bu aýratynlyk Android enjamlarynda elýeterlidir. Enjamyňyzyň işleýşine yzygiderli gözegçilik eder we islendik şübheli iş barada duýduryş berer.

Maslahat 3:

Jübi telefonyna antiwirus gurmagy göz öňünde tutuň. Ygtybarly, ygtybarly we ygtybarly hökmünde arassalanan onlarça tassyklanan programma bar. Iň erbet ýagdaý ýüze çyksa, kömek üçin tehniki topara habar beriň.

Maslahat 4:

IOS ýa-da Android enjamyňyzyň iň täze täzelenmeleri (howpsuzlyk täzelenmeleri) awtomatiki aljakdygyna göz ýetiriň.

Maslahat 5:

Playhli şübheli programmalary, derileri, oýunlary Google Play goldawyna habar beriň. Olara resmi baglanyşyk arkaly ýa-da oýun dükanynyň baş sahypasynda baryp bilersiňiz.

Kiberhowpsuzlyk howpunyň size rahatlygy inkär etmegine ýol bermäň. Kimdir biri şahsyýet ogurlygy we agyr gazanç eden puluňyzdan gaçmak üçin şahsy, maliýe we kredit kartoçka maglumatlaryňyzy ogurlamak hakda pikir edip biler. Olara ýol bermäň. Aboveokardaky maslahatlara eýerip howpsuz boluň. Zyýanly programma üpjünçiliginden mahrum programma dünýäsinden lezzet alyň.

send email